Najczęstsze Zadawane Pytania

KIM JEST PRACOWNIK TYMCZASOWY ?...
Pracownik Tymczasowy jest to pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Agencję Pracy Tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy czasowej. Praca jest wykonywana na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu Pracodawcy Użytkownika.
CZYM ZAJMUJE SIĘ AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ ?...
Agencja Pracy Tymczasowej świadczy na rzecz pracodawców usługi w zakresie zatrudniania pracowników w celu ich skierowania do Pracodawcy Użytkownika.
KIM JEST PRACODAWCA UŻYTKOWNIK?...
Pracodawca Użytkownik jest to podmiot na rzecz, którego Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę. Pracodawca Użytkownik nie zawiera z Pracownikiem Tymczasowym umowy o pracę, ale wykonuje niektóre obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem Pracownika Tymczasowego. Pracodawca Użytkownik wyznacza Pracownikowi Tymczasowemu zadania i kontroluje ich wykonanie.
JAKIMI RODZAJAMI UBEZPIECZEŃ OBJĘTY JEST PRACOWNIK TYMCZASOWY?...
Pracownik Tymczasowy jest objęty takimi samymi ubezpieczeniami jak pracownicy m.in. Agencja jest zobowiązana do obliczania, potrącania i przekazywania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypełniania innych obowiązków jako płatnika tego podatku.
Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do obliczania, potrącania i przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Pracownika Tymczasowego oraz prowadzenia stosownej ewidencji określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym pracowników.
Z KIM I JAKI RODZAJ UMOWY ZAWIERA PRACOWNIK TYMCZASOWY?...
Pracownik Tymczasowy zawiera umowę o pracę z Agencją Pracy Tymczasowej. Zawierane są dwa rodzaje umów terminowych: umowa na czas określony albo umowa na czas wykonywania określonej pracy.
JAKIE DOKUMENTY WYMAGANE SĄ DO ZAWARCIA UMOWY Z PERSONAL SYSTEM SERVICE ?...
· Dowód osobisty
· NIP
· Numer konta bankowego jeżeli kandydat go posiada
OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I ZLECENIOBIORCY TYMCZASOWEGO W STOSUNKU DO URZĘDU SKARBOWEGO I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY....
·Osoba zatrudniona w Personal System Service, jest zobowiązana do posiadania NIP. W przypadku braku numeru NIP, zatrudniony pobiera za agencji formularz NIP 1 i zgłasza się z nim do Urzędu Skarbowego w przeciągu 7 dni od rozpoczęcia zatrudnienia. Po otrzymaniu z Urzędy nadanego numeru NIP zatrudniony bezzwłocznie zgłasza się z nim do agencji. ·Jeżeli osoba w chwili zatrudnienia pozostaje w rejestrze bezrobotnych ( z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub bez prawa), jest obowiązana po zawarciu umowy z agencją, do zgłoszenia się w Urzędzie w ciągu 7 dni, w celu wyrejestrowania się.
DO CZEGO OBOWIĄZANY JEST PRACOWNIK TYMCZASOWY?...
Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1.przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy Pracodawcy Użytkownika,
2.przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy Pracodawcy Użytkownika porządku,
3.przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4.dbać o dobro zakładu pracy swojego Pracodawcy Użytkownika, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnianie mogłoby narazić Pracodawcę Użytkownika na szkodę,
5.przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
6.przestrzegać w zakładzie pracy Pracodawcy oraz Pracodawcy Użytkownika zasad współżycia społecznego
W JAKI SPOSÓB MOŻNA ROZWIĄZAĆ UMOWĘ Z PRACOWNIKIEM TYMCZASOWYM?...
Umowa o prace zawarta z Pracownikiem Tymczasowym na czas określony, może być rozwiązana za wypowiedzeniem przed upływem terminu określonym w umowie. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni w przypadku, gdy umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, albo jeden tydzień, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż dwa tygodnie.
OD CZEGO ZALEŻY WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO? KTO JE USTALA?...
Wynagrodzenie za pracę Pracownika Tymczasowego powinno być ustalone w umowie o pracę zawartej przez Pracownika Tymczasowego z Agencją Pracy Tymczasowej. Jednakże wysokość wynagrodzenia określa Pracodawca Użytkownik jedynie informując na piśmie Agencją o jego wysokości. Wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z wewnętrznymi przepisami o zasadach ustalania wynagrodzenia za pracę obowiązującymi u Pracodawcy Użytkownika. Agencja za swoje czynności nie obciąża w żaden sposób wynagrodzenia pracowniczego.
KIEDY PRACOWNIKOWI TYMCZASOWEMU PRZYSŁUGUJE URLOP?...
Pracownikowi Tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego Pracodawcy Użytkownika lub więcej niż jednego Pracodawcy Użytkownika. Pracodawca Użytkownik jest zobowiązany umożliwić wykorzystywanie urlopu przysługującego Pracownikowi Tymczasowemu, jeżeli okres wykonywania pracy u tego Pracodawcy Użytkownika wynosi co najmniej 6 miesięcy.
JAKICH FORMALNOŚCI POWINIEN DOKONAĆ PRACOWNIK TYMCZASOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY? (badania/szkolenie BHP)...
Pracownik Tymczasowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać się z przepisami regulującymi bezpieczeństwo i higienę pracy, poddać się organizowanemu przez Pracodawcę szkoleniu BHP oraz wymaganym egzaminom sprawdzającym, poddać się wstępnemu badaniu lekarskiemu, podpisać umowę o pracę.
KIEDY NASTĘPUJE WYPŁATA WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA PRACY, A KIEDY Z TYTUŁU WYKONYWANIA UMOWY ZLECENIA ?...
Pracownik Tymczasowy otrzymuje wynagrodzenie za pracę , do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu przepracowanym. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w dzień wolny od pracy lub inne święto, wówczas wynagrodzenie jest wypłacane o jeden dzień wcześniej.·Wynagrodzenie dla wykonujących zlecenie jest wypłacane do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania zlecenia. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w dzień wolny od pracy lub inne święto, wówczas wynagrodzenie jest wypłacane o jeden dzień wcześniej.· Wypłata wynagrodzenia w postaci gotówkowej rozpoczyna się w dniach wyznaczonych zawsze po godzinie 11 00 .